Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Dyrektor PUP w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor PUP w Myślenicach ogłasza nabór nr 1/2017
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice

 1. Nazwa wolnego stanowiska pracy: Referent
 2. Liczba lub wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania główne:

 1. Marketing usług oferowanych przed Urząd:

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,

- pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców,

- promocja usług świadczonych przez Urząd,

- współpraca z innymi Urzędami w zakresie dystrybucji ofert pracy,

 1. Współpraca z partnerami rynku pracy:

- wizytowanie zakładów pracy

- kontrola umów zawartych pomiędzy Urzędem a pracodawcami,

- rozmowy bezpośrednie i telefoniczne z klientami

- prowadzenie korespondencji z klientami

- ewidencjonowanie i bieżąca aktualizacja zbieranych informacji

3.  Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy,

 1. Współpraca przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS,
 2. Realizacja obowiązków kierowcy w tym:

- obsługa środków transportu będących własnością Urzędu,

- ewidencja kart drogowych.

6. Realizacja obowiązków  konserwatora budynków i stanu technicznego pomieszczeń

- wykonywanie prac konserwacyjnych urządzeń sanitarnych,

- naprawy bieżące i monitoring stanu technicznego elementów budynków,

- usuwania stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych.

 

Szczegółowy wykaz zadań zawiera „Opis stanowiska pracy”

 1. Wymagania niezbędne:

1. O zatrudnienie może ubiegać się osoba, która:

- jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, może być zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 

 

oraz posiada:

2. wykształcenie: średnie

3. doświadczenie w kierowaniu samochodem osobowym

4. Wymagane:  prawo jazdy kat. B, orzeczenie o niepełnosprawności

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość:
 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych
  do tej ustawy,
 2. ustawy o  rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność:
 1.  pozyskiwania i wykorzystywania informacji,
 2. nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientem,
 3. planowania i organizacji pracy,
 • cechy osobowości:
 1. poczucie odpowiedzialności, samokontrola, dojrzałość i odporność emocjonalna,
 2. łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 3. otwartość na problemy i sprawy innych,
 4. obiektywizm  i tolerancja,
 5. dobra pamięć, podzielność i koncentracja uwagi,
 6. elastyczność i twórcze podejście oraz otwarcie na problemy i sprawy innych.
 • inne wymagania
 1. znajomość obsługi komputera, znajomość środowiska Windows oraz urządzeń biurowych,

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o złożenie (przesłanie):

 1. życiorysu (szczegółowego CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej);
 2. listu motywacyjnego;

Oferta kandydata powinna ponadto zawierać następujące dokumenty:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe,
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
  praw publicznych,
 6. dokumenty na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii (np. świadectwa i opinie
  z poprzednich miejsc pracy a także opinie z aktualnego miejsca pracy).
 7. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 8. Kserokopia prawa jazdy.

 

Kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014  poz.1182 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1202).”

Klauzula powinna być podpisana.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  20.02.2017r. osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2, pokój nr 16, I piętro lub listownie na adres: Powiatowego Urzędu Pracy 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2 z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru nr 1/2017
na
wolne stanowisko urzędnicze: referent.

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą kurierską, uważa się za doręczone w terminie, jeżeli zostały najpóźniej złożone w Sekretariacie Urzędu do godziny zakończenia pracy Urzędu w dniu, w którym upływa termin składania i przyjmowania dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

 

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna dokona porównania danych
w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń PUP w Myślenicach w terminie 7 dni od upływu terminu składania dokumentów.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Inne informacje

 

Proponowane wynagrodzenie 2000 zł brutto

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Pozostałe dokumenty nie odebrane przez osoby uczestniczące w naborze zostaną protokolarnie zniszczone
w terminie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Kasprzyk  , Tel 12 372 96 03.

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-02-03, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-02-03

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony