Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Nabór wniosków ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski można składać od 06.03.2017r. do 24.03.2017r. na Dzienniku Podawczym (ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, budynek A, I piętro, pok. nr 16).

Wnioski złożone przed lub po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (Budynek B, pokój nr 2) oraz na stronie internetowej www.praca.myslenice.pl.

Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane według kolejności złożenia wniosku do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

W przypadku niedołączenia wszystkich poniższych załączników wniosek pozostaje bez rozpatrzenia:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD: sekcja C – kod rozpoczynający się od 10 do 33, sekcja H – kod rozpoczynający się od 49 do 53, sekcja Q – kod rozpoczynający się od 86 do 88;

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Składając wniosek o dofinasowanie z KFS w ramach priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz, takich jak np.:

 1. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (Raport lub Informacja sygnalna),
 2. „Barometr zawodów”,
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków, Urząd kieruje się poniższymi regułami:

 1. Wysokość kosztów kształcenia: wnioskowane jednostkowe ceny poszczególnych szkoleń poddane zostaną analizie w oparciu o ceny rynkowe;
 2. Racjonalność wydatkowania: w celu zwiększenia dostępności i umożliwienia skorzystania ze wsparcia nowym pracodawcom przyjmuje się zasady:
  1. Finansowania w ramach jednego wniosku nie więcej niż 60% zatrudnionych osób,
 1. Finansowania wsparcia pracodawcom niekorzystającym z tej formy w okresie ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia podpisania umowy).

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu środków KFS będących w posiadaniu Urzędu.

UWAGA!!!

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:

 1. rozdziałem X „Zasad organizacji i finansowania usług szkoleniowych dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach oraz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS” oraz
 2. informacją nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego zamieszczoną na stronie internetowej PUP www.praca.myslenice.pl

Działania do realizacji ze środków KFS wskazane przez pracodawcę we wniosku winny rozpocząć się nie wcześniej niż w maju 2017r. i być zorganizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-03-01, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-03-01

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony