Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy

Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców:

Ø  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

Ø  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

Ø  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

Ø  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

Ø  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 21.08.2017r. do 04.09.2017r.

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym (ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, budynek A, I piętro, pok. nr 16).

Wnioski złożone przed lub po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (Budynek B, pokój nr 2) oraz na stronie internetowej www.praca.myslenice.pl.

Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane według kolejności złożenia wniosku
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

W przypadku niedołączenia wszystkich poniższych załączników wniosek pozostaje bez rozpatrzenia:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on
  z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

Składany wniosek o przyznanie środków z rezerwy KFS w 2017r. musi mieścić się
w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
a dodatkowo winien spełniać warunki określone przez Radę Rynku Pracy; tzn., że: musi. spełniać łącznie co najmniej jeden z priorytetów podstawowych i jeden priorytet wydatkowania środków z rezerwy KFS.

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2017
określone przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1.                  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna
i pomoc społeczna;

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD: sekcja C – kod rozpoczynający się od 10 do 33, sekcja H – kod rozpoczynający się od 49 do 53, sekcja Q – kod rozpoczynający się od 86 do 88;

2.                  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Składając wniosek o dofinasowanie z KFS w ramach priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz, takich jak np.:

 1. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (Raport lub Informacja sygnalna),
 2. „Barometr zawodów”,

3.                  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w 2017r.
zdefiniowane przez Radę Rynku Pracy:

a)      wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b)     wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c)      wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d)      wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574z późn. zm.).
 

 

 

Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków, Urząd kieruje się poniższymi regułami:

 1. Wysokość kosztów kształcenia: wnioskowane jednostkowe ceny poszczególnych szkoleń poddane zostaną analizie w oparciu o ceny rynkowe;
 2. Racjonalność wydatkowania: w celu zwiększenia dostępności i umożliwienia skorzystania ze wsparcia nowym pracodawcom przyjmuje się zasady:

a.             Finansowania w ramach jednego wniosku nie więcej niż 60% zatrudnionych osób,

b.             Finansowania wsparcia pracodawcom niekorzystającym z tej formy w okresie ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia podpisania umowy).

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitu środków KFS będących w posiadaniu Urzędu.

UWAGA!!!

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:

 1. rozdziałem X „Zasad organizacji i finansowania usług szkoleniowych dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach oraz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
  z KFS” oraz
 2. informacją nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego zamieszczoną na stronie internetowej PUP www.praca.myslenice.pl

Działania do realizacji ze środków rezerwy KFS wskazane przez pracodawcę
we wniosku winny rozpocząć się nie wcześniej niż 15 września 2017r. i być zorganizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Treść utworzona przez: Mariusz Drzyzga, dn. 2017-08-10, zaktualizowana przez: Mariusz Drzyzga, dn. 2017-08-10

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony