Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Nabór wniosków z KFS 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza

nabór wniosków o przyznanie środków

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców:

F  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

F  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

F  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

F  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

F  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski można składać od 29.01.2018r. do 09.02.2018r. na Dzienniku Podawczym (ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, budynek A, I piętro, pok. nr 16).

Wnioski złożone przed lub po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (Budynek B, pokój nr 2) oraz na stronie internetowej www.praca.myslenice.pl.

Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane według kolejności złożenia wniosku do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. Jednak w pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną wnioski pracodawców, którzy wybrali realizatorów kształcenia ustawicznego posiadających powszechnie uznawany Certyfikat jakości usług kształcenia[1]. Brak certyfikatu nie jest powodem do odrzucenia wniosku.

W przypadku niedołączenia wszystkich poniższych załączników wniosek pozostaje bez rozpatrzenia:

1)        zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

2)        informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3)        kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4)        program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

5)        wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:

1)      wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Składając wniosek o dofinasowanie z KFS w ramach priorytetu 1 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz, takich jak np.:

a)        „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (Raport lub Informacja sygnalna),

b)        „Barometr zawodów”.

2)        wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

3)        wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków, Urząd kieruje się poniższymi regułami:

1)        Wysokość kosztów kształcenia: wnioskowane jednostkowe ceny poszczególnych szkoleń poddane zostaną analizie w oparciu o ceny rynkowe;

2)        Racjonalność wydatkowania: w celu zwiększenia dostępności i umożliwienia skorzystania ze wsparcia nowym pracodawcom przyjmuje się zasady:

a)        Finansowania w ramach jednego wniosku nie więcej niż 60% zatrudnionych osób, (w przypadku mikroprzedsiębiorców dopuszcza się 67% np. w firmie 3 osobowej – szkolić mogą się 2 osoby uprawnione),

b)        Finansowania wsparcia pracodawcom niekorzystającym z tej formy w okresie ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia podpisania umowy).

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:

1)        zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2)        zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3)        koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4)        posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5)        w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6)        plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7)        możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu środków KFS będących w posiadaniu Urzędu.

UWAGA!!!

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:

F  rozdziałem X „Zasad organizacji i finansowania usług szkoleniowych dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach oraz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS” oraz

F  informacją nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego zamieszczoną na stronie internetowej PUP www.praca.myslenice.pl

Działania do realizacji ze środków KFS wskazane przez pracodawcę we wniosku winny rozpocząć się nie wcześniej niż w kwietniu 2018r. i być zorganizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.[1] Wykaz certyfikatów zamieszczony jest na Liście certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

 

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2018-01-25, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2018-01-25

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony